REGULAMIN UDZIAŁU W FESTIWALU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

REGULAMIN: pobierz
OŚWIADCZENIE: pobierz

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki uczestnictwa w 7. Festiwalu im. Zygmunta Haupta organizowanym w dniach 22-26 września 2021 r. w Gorlicach (zwanego dalej: „Festiwalem”), w szczególności określa zasady wstępu na Festiwal wraz z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się osób obecnych na Festiwalu (zwanych dalej: „Uczestnikami Festiwalu”), a także korzystania przez nie z terenu, na którym się odbywa w związku z zagrożeniem COVID-19.

2. Organizatorem Festiwalu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach, adres: ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice NIP: 7381013812, oraz Gorlickie Centrum Kultury z siedzibą w Gorlicach, adres: ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, NIP: 738-00-11-739 zwane dalej „Organizatorami”.

3. Festiwal organizowany na terenie Gorlickiego Centrum Kultury (ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice) nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Spotkania w ramach Festiwalu będą odbywały się w Sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności i udostępnia się Uczestnikom Festiwalu co trzecie miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 75% liczby miejsc (200 miejsc). Uczestnicy Festiwalu zajmują wyłącznie miejsca wskazane przez Organizatorów. Zabrania się zajmowania innych miejsca na Sali teatralnej. Miejsca niedostępne dla publiczności będą stosownie oznakowane.

2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do poruszania się na terenie Gorlickiego Centrum Kultury zgodnie z zasadami i oznaczeniami przygotowanymi przez Organizatorów oraz zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.

3. Każdy Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury.

4. Przed wejściu na teren Festiwalu każdy Uczestnik jest zobowiązany do:
— dezynfekcji dłoni (Organizatorzy zapewniają płyny dezynfekcyjne),
—zakrycia nosa i ust.

5. Uczestnicy Festiwalu zwolnieni są z obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas spożywania produktów i napojów dostępnych na terenie Festiwalu.

6. Organizatorzy nie zapewniają dostępu do szatni oraz nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie Uczestników Festiwalu pozostawione na terenie Gorlickiego Centrum Kultury.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na wydarzenie osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia COVID-19.

III. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przekazanie w momencie wejścia na teren Gorlickiego Centrum Kultury wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania na stronie internetowej: www.festiwalhaupta.pl) lub wypełnienia i podpisania tego Oświadczenia na miejscu. 

2. Wchodząc na teren Festiwalu Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) i ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. Dane będą przechowywane 2 tygodnie po zakończeniu imprezy, a następnie komisyjnie niszczone. Dane osobowe mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

3. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy Festiwalu – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach (ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice) oraz Gorlickie Centrum Kultury (ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice).

4. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Festiwalu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do dokonania zmian programu Festiwalu, w szczególności w zakresie zaproszonych autorów, moderatorów, artystów, bądź też w zakresie terminów realizacji poszczególnych punktów programu.

2. Uczestnikom Festiwalu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora w związku z odwołaniem Festiwalu lub dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.festiwalhaupta.pl oraz będzie udostępniony na terenie Gorlickiego Centrum Kultury.

5. Organizatorom przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz bezpieczeństwa jego Uczestników. 

6. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

© FESTIWAL IM. ZYGMUNTA HAUPTA | ZYGMUNT HAUPT FESTIVAL | PROJEKT I REALIZACJA: ALICJA SAWICKA